English to Croatian glossary of European affairs

European Union Croatia
English to Croatian glossary of European affairsEnglesko-hrvatski glosar europskih poslova
This English to Croatian glossary contains over 2000 terms (or 1000 terms per language). The glossary is the result of active translation work spanning many years in the field of EU affairs – which includes a wide array of other fields and topics.

It is important to note that the glossary comes in a very simple form with no definitions or other fields characteristic of a terminology fiche provided. Therefore, the term claimant will appear as both tužitelj and podnositelj zahtjeva. You’ll have to figure out what to use depending on your context.

Consider, for example, the translation of abandonment of a child, which is zanemarivanje djeteta. This may seem incorrect at first. Shouldn’t it be the more literal translation napuštanje djeteta? Yes, it probably should in everyday speech. However, the term’s definition here is “The failure of a parent or a guardian to provide any financial assistance to or communicate with a child over a period of time. When this happens, a court may consider the child abandoned by the parent or guardian and order that person’s rights terminated. This concept should not be confused with the concept of physical abandonment of a child by its known parents.”

The terminology used is specifically tailored to the language of EU institutions and bodies, including the European Parliament, European Commission, European Court of Justice. They sometimes use terminology that slightly differs from that used in the national legislative acts and in Croatian case-law. For example, sudski vještak in the national legislation, but stručnjak in the context of the EU. Or else, Kazneni zakon in the national legislation, but Kazneni zakonik in the EU texts.

Terms originate mostly from the EU legislation, so they can be deemed reliable. They should clearly always be confirmed on a case-to-case basis, in line with the intended meaning. As always, when translating, context is king.

Please do get in touch if you spot anything that should be amended or if you just want to have a chat about EU terminology. I hope this glossary serves you well and helps you in your everyday translation tasks!

Ovaj englesko-hrvatski glosar sadržava više od 2000 termina (odnosno 1000 za svaki jezik). Glosar je rezultat dugogodišnjeg prevoditeljskog rada u području europskih poslova, koje pak uključuje cijeli niz drugih područja i tema.

Važno je napomenuti da je struktura glosara vrlo jednostavna te nisu uključene definicije ili druga polja svojstvena terminološkoj kartici. Stoga se termin claimant pojavljuje kao tužitelj, ali i kao podnositelj zahtjeva. Na vama je da odlučite koji ćete od njih upotrijebiti ovisno o kontekstu.

Razmotrimo primjerice prijevod termina abandonment of a child koji glasi zanemarivanje djeteta. To bi se na prvi pogled moglo činiti pogrešnim. Ne bi li prijevod trebao biti napuštanje djeteta? Možda u svakodnevnom govoru. Međutim, definicija je ovog termina „Situacija u kojoj roditelj ili skrbnik ne pruža nikakvu financijsku pomoć djetetu ili ne komunicira s njime tijekom duljeg razdoblja. Sud u tom slučaju može smatrati da ga je roditelj ili skrbnik zanemario te naložiti oduzimanje prava toj osobi. Taj pojam ne treba zamijeniti za pojam fizičkog napuštanja djeteta od strane poznatih roditelja.”

Upotrijebljena terminologija posebno je prilagođena jeziku institucija i tijela EU-a (Europski parlament, Europska komisija, Sud Europske unije itd.). Te institucije i tijela ponekad upotrebljavaju terminologiju koja se donekle razlikuje od terminologije nacionalnog zakonodavstva i sudske prakse hrvatskih sudova. Primjerice, sudski vještak u nacionalnom zakonodavstvu, ali stručnjak u kontekstu EU-a. Ili pak Kazneni zakon u nacionalnom zakonodavstvu, ali Kazneni zakonik u tekstovima EU-a.

Termini uglavnom dolaze iz zakonodavstva EU-a, pa se mogu smatrati pouzdanima. Naravno, uvijek ih trebate provjeriti u svakom pojedinačnom slučaju i ovisno o značenju. Kao što je poznato, kontekst je ključan element prevođenja.

Pišite mi ako naiđete na nešto što treba ispraviti ili samo želite proćaskati o terminologiji EU-a. Nadam se da će vam ovaj glosar biti od koristi u svakodnevnim prevoditeljskim zadacima!
abandonment of a childzanemarivanje djeteta
absolute bar to proceeding with a caseapsolutna zapreka vođenju postupka
acceptance of documentszaprimanje dokumenata
accessorysudionik
accident at worknesreća na radu
accommodation centrecentar za smještaj
accountability principlenačelo odgovornosti
accusedoptuženik
acquittaloslobađanje od optužbe
act of terrorismteroristički akt
terorističko djelo
action for annulmenttužba za poništenje
action for failure to fulfil obligationstužba zbog povrede obveze
action manifestly bound to failtužba koju očito treba odbaciti odnosno odbiti
action seeking an injunctionpostupak za dobivanje sudskog naloga
address for serviceizbor adrese za dostavu
administration of the Courtadministracija Suda
administrative authorityupravno tijelo
administrative chargesadministrativne naknade
administrative fineupravna novčana kazna
administrative offenceprekršaj
admissibilitydopuštenost
admissibility of a plea in lawdopuštenost razloga
admissionulazak na državno područje
admission of guiltpriznanje krivnje
adopted childposvojeno dijete
adoptionposvojenje
adult childpunoljetno dijete
advance paymentavansno plaćanje
predujam
advisersavjetnik
Advocate Generalnezavisni odvjetnik
aggravating circumstanceotegotna okolnost
agreement conferring jurisdictionsporazum o nadležnosti
agreement of the parties on costssporazum stranaka o troškovima
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS)
allocation of cases among the Chambersraspodjela predmeta između vijeća
allocation of costsraspodjela troškova
allow the interventiondopustiti intervenciju
allow time to answer
prescribe a time-limit for responding
odrediti rok za odgovor
alternative sanctionalternativna sankcija
zamjenska kazna
amendment to a contractizmjena ugovora
amicable settlement of a disputemirno rješavanje spora
amnestyamnestija
amplification of previous evidencedopunjavanje dokaznih prijedloga
annual revenuegodišnji prihod
annual turnovergodišnji promet
anonymityzaštita identiteta
anti-dumping dutyantidampinška carina
antidampinška pristojba
appealžalba
appeal in cassationžalba u kasacijskom postupku
žalbeni zahtjev za poništenje
appeal procedure
appeal proceedings
žalbeni postupak
appearancedovođenje
pojavljivanje pred sudom
appellantžalitelj
applicant
claimant
pursuer
tužitelj
applicant for asylumtražitelj azila
podnositelj zahtjeva za azil
application for a decision not going to the substance of the casezahtjev za odlučivanje bez ulaženja u raspravljanje o meritumu
application for international protectionzahtjev za međunarodnu zaštitu
application for interpretationzahtjev za tumačenje
application for revision application for revision of a judgmentprijedlog za ponavljanje postupka
application for suspension of operation application to suspend operationzahtjev za suspenziju primjene
application initiating proceedingsakt kojim se pokreće postupak
application that does not comply with the requirementstužba koja ne udovoljava uvjetima
application to intervenezahtjev za intervenciju
application to set aside
opposition
prigovor
application to suspend operationzahtjev za suspenziju primjene
application which does not need to be made through a lawyerzahtjev koji se ne mora podnijeti po odvjetniku
area of freedom, security and justicepodručje slobode, sigurnosti i pravde
armed and organised groupnaoružana i organizirana grupa
arrestuhićenje
arrest warrantuhidbeni nalog
assignment of a case to a Chamber of five or of three Judgesupućivanje predmeta vijeću od pet sudaca ili vijeću od tri suca
assignment of casesdodjela predmeta
assistance of a lawyerpomoć odvjetnika
Assistant Rapporteurpomoćni izvjestitelj
assisted reproduction
assisted conception
medicinski potpomognuta oplodnja
asylumazil
asylum procedurepostupak azila
asylum requestzahtjev za azil
attachment of Judges to the Chambersraspored sudaca u vijećima
attemptpokušaj
attend the measures of enquiryprisustvovati mjerama izvođenja dokaza
attribution of liabilitystavljanje na teret kaznenog djela
authentic textvjerodostojni tekst
authenticated copy
certified copy
ovjereni primjerak
authenticated copy of the orderotpravak rješenja
avoidable coststroškovi koje se moglo izbjeći
ballotglasanje
bankruptcy estatestečajna masa
be deprived of one’s officerazriješiti
be prejudicial to the rights of the third partynanositi štetu pravima treće osobe
be responsible to the Registrar, under the authority of the Presidentbiti odgovoran tajniku, pod nadzorom predsjednika Općeg suda
bear one’s own costssnositi vlastite troškove
become devoid of purposepostati bespredmetan
being prevented from actingspriječenost
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic WorksBernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela
bill of indictmentoptužnica
binding decisionobvezujuća odluka
binding natureobvezujući učinak
bio-fertiliserbiognojivo
blood relationshipkrvno srodstvo
bounds of discretiondiskrecijske ovlasti
branchpodružnica
bribery
corruption
korupcija
bring a matter before a court
apply to a court
seise a court
obratiti se sudu
burden of proofteret dokazivanja
by-productnusproizvod
case not proceeding to judgmentobustava postupka
case that falls within the jurisdiction of the Court of Justicepredmet u nadležnosti Suda
cases concerning the same subject-matterpredmeti istog predmeta odlučivanja
causing serious harmteška tjelesna ozljeda
Chamber composed of a different number of Judges
Chamber sitting with a different number of Judges
vijeće sastavljeno od drugog broja sudaca
change in circumstancespromijenjene okolnosti
change in the subject-matter of the proceedingsizmjena predmeta spora
charge in relation to an indictable-only offencetočka optužnice
chargesoptužba
charterpovelja
Charter of Fundamental Rights of the European UnionPovelja Europske unije o temeljnim pravima
childmaloljetno dijete
child abuse
child maltreatment
zlostavljanje djeteta
child benefit or child tax creditnaknada za dijete ili za porezni odbitak zbog školovanja djeteta
child custodyroditeljska skrb djeteta
child pornographydječja pornografija
child protectionzaštita maloljetnika
zaštita djeteta
child traffickingtrgovanje djecom
child’s rightspravo djeteta
child’s best interestsinteres djeteta
dobrobit djeteta
najbolji interes djeteta
choice of the language of a case
choice of the language of the case
izbor jezika postupka
circumstance giving rise to urgencyokolnosti zbog kojih postoji hitnost
civil covenant of solidaritygrađanski pakt o solidarnosti
civil liabilitygrađanskopravna odgovornost
Civil Service TribunalSlužbenički sud
Službenički sud Europske unije
claimpotraživanje
tražbina
claimodštetni zahtjev
claim for costszahtjev za naknadu troškova
claimanttužitelj
claimantpodnositelj zahtjeva
claims representativepredstavnik za likvidaciju štete
clarify the forms of order sought, the pleas in law and argumentspobliže odrediti sadržaj zahtjeva, razloga i argumenata stranaka
clarify the points at issue between the partiesrazjasniti pitanja koja su sporna među strankama
clerical error
clerical mistake
pogreška u pisanju
close of the oral part of the procedure
end of the oral procedure
zatvaranje usmenog dijela postupka
Code of Criminal ProcedureZakonik o kaznenom postupku
collective agreement applicable to the transferor and to the employee at the time of the transferkolektivni ugovor primjenjiv na prenositelja i zaposlenika u trenutku prijenosa
commercial aspects of intellectual propertytrgovinski aspekti intelektualnog vlasništva
common childzajedničko dijete
Common commercial policyZajednička trgovinska politika
common customs tariffzajednička carinska tarifa
common marketzajedničko tržište
Community Customs CodeCarinski zakonik Zajednice
community trade markžig zajednice
companies set up to provide certain servicesdruštva posebne namjene
company taxporez na dobit trgovačkih društava
compelling indicationsdovoljno osnova
osnovana sumnja
compensationnaknada štete
compensation for loss of earningsnaknada izgubljene zarade
competition lawpravo tržišnog natjecanja
completion of the measures of inquiryzavršetak mjera izvođenja dokazâ
compliance ordernalog za usklađivanje
composite responsesloženi odgovor
composition of a Chambersastav vijeća
compulsory insuranceobvezno osiguranje
conclusions reached by the majority of the Judgeszaključci koje prihvati većina sudaca
concurrent offencesstjecaj kaznenih djela
conditions for certificationuvjeti za potvrđivanje
conduct of oral proceedingsvođenje usmenog dijela postupka
connection between casespovezanost predmeta
consideration of the substance of the applicationispitivanje o meritumu
consistency mechanismmehanizam konzistentnosti
conspiracyzločinačko udruženje
constituent elements of a crimeelementi kaznenog djela
temeljni sastojci kaznenog djela
formalni pojam kaznenog djela
pravni pojam kaznenog djela
constitution of the Chambersosnivanje vijeća
Constitutional CourtUstavni sud
consultation of the registeruvid u upisnik
consumer contractpotrošački ugovor
contested judgment
judgment under appeal
pobijana presuda
contested regulationpobijana uredba
continental shelfepikontinentalni pojas
controllervoditelj obrade
convicted personosuđenik
osuđena osoba
convictionosuda
presuda kojom se optuženik proglašava krivim
osuđujuća presuda
cooperation in criminal matterssuradnja u kaznenim stvarima
coordination of social security systemskoordinacija sustava socijalne sigurnosti
copyright and related rightsautorsko pravo i srodna prava
corrective measurekorektivna mjera
corrective powerskorektivne ovlasti
coststroškovi
costs of the proceedingstroškovi postupka
costs unreasonably or vexatiously causednepotrebni troškovi ili troškovi nastali zloupotrebom prava
Council for asylum and immigration proceedingsVijeće za sporove u vezi sa strancima
Council of StateDržavno vijeće
Council of the European UnionVijeće Europske unije
counterfeit goodskrivotvorena roba
counterfeitingkrivotvorenje
country of originzemlja podrijetla
court costssudski troškovi
Court of Appealžalbeni sud
Court of AuditorsRevizorski sud
court of first instanceprvostupanjski sud
Court of JusticeSud Europske unije
Sud
Court of Justice of the European UnionSud Europske unije
Sud EU-a
credit institutionkreditna institucija
creditorvjerovnik
crimekažnjivo djelo
teže kazneno djelo
kriminalitet
crime against humanityzločin protiv čovječnosti
criminal activitykriminalna djelatnost
kriminalna aktivnost
criminal intent
criminal intention
namjera
criminal law legislationkazneno zakonodavstvo
criminal organisationzločinačka organizacija
criminal procedurekazneno procesno pravo
criminal procedurekazneni postupak
criminal proceedingskazneni postupak
criminal recordkaznena evidencija
criminal responsibility
criminal liability
kaznena odgovornost
kaznenopravna odgovornost
cross-appealprotužalba
cross-claimprotutužba
cultivated areaobrađena površina
cumulative sentencejedinstvena kazna
curatorshipposebno skrbništvo za punoljetne osobe
custodial sentencekazna zatvora
custody of documentsčuvanje dokumenata
Customs CodeCarinski zakonik
customs officialcarinski službenik
customs unioncarinska unija
damage to property
material damage
imovinska šteta
materijalna šteta
datapodaci
data protection authoritytijelo za zaštitu podataka
Data Protection DirectiveDirektiva o zaštiti podataka
data subjectispitanik
date of deliverydan objave
date of lodgment of the original at the Registrydan podnošenja izvornika tajništvu
date of the opening of the oral part of the proceduredan otvaranja usmenog dijela postupka
date on which the decision appealed against was served on the appellantdan dostave pobijane odluke žalitelju
day on which the period beginspočetni rok dies a quo
deadline for compliancerok za usklađivanje
death penalty
capital punishment
death sentence
smrtna kazna
decide on the application to interveneodlučiti o zahtjevu za intervenciju
decide what action to take on the proposals of the Judge-Rapporteurodlučiti o prijedlozima suca izvjestitelja
decision against which the appeal is broughtodluka koja je predmet žalbe
decision as to costsodluka o troškovima
decision of stayodluka o prekidu
decision of the Courtodluka Suda
decision of the Presidentodluka predsjednika
decision on the substance of the caseodluka o glavnoj stvari
decision to hear a case in cameraodluka o isključenju javnosti
declare the oral part of the procedure closedproglasiti zatvaranje usmenog dijela postupka
declining of jurisdictionoglašavanje nenadležnim
ustupanje predmeta
default procedurepostupak donošenja presude zbog ogluhe
defenceodgovor na tužbu
defendanttuženik
defendant on whom an application initiating proceedings has been duly servedtuženik kojem je tužba uredno dostavljena
deferment of a caseodgoda odlučivanja o predmetu
delegate power of signatureprenijeti ovlast
delegation of a caseustupanje predmeta
deliberationsvijećanje
delivery of a copy against a receiptdostava primjerka uz potvrdu o primitku
delivery of the judgmentobjava presude
deprivation of libertyoduzimanje slobode
depriving a Judge of his officerazrješenje suca
Deputy Registrar Assistant Registrarzamjenik tajnika
desertionnapuštanje zajedničkog boravišta
detentionzadržavanje
detention ordersigurnosna mjera oduzimanja slobode
direct actionizravna tužba
direct ascendantizravni srodnik u uzlaznoj liniji
direct descendantizravni potomak
direct effectizravan učinak
disabilityinvaliditet
discontinuance of the appeal
withdrawal of the appeal
odustanak od žalbe
discontinuance or withdrawalpovlačenje tužbe ili zahtjeva
discontinue the proceedingsodustati od postupka
discriminationdiskriminacija
discrimination based on disabilitydiskriminacija na temelju invaliditeta
discrimination on the basis of sexual orientationdiskriminacija na temelju spolne orijentacije
disjoinderrazdvajanje
dismiss an application to interveneodbiti intervenciju
dismissalotkaz
dismissal of the appealodbijanje žalbe
dispose of a procedural issuekonačno odlučiti o postupovnom pitanju
dispose of the substantive issues in part onlydjelomično odlučiti o meritumu
dispute concerning the costs to be recoveredspor o troškovima čiju je naknadu moguće tražiti
dissolution of marriageprestanak braka
distribution rightpravo distribucije
divorcerazvod
document which instituted the proceedingsakt kojim se pokreće postupak
domestic arrest warrant
national arrest warrant
nacionalni uhidbeni nalog
draft decisionnacrt odluke
duration of the infringementtrajanje povrede
duty of due careobveza dužne pažnje
duty of the expert to carry out his task conscientiously and impartiallydužnost stručnjaka da svoju zadaću izvrši savjesno i nepristrano
dynamic clauses referring to collective agreementsodredbe o dinamičnom upućivanju na kolektivne ugovore
early releaseprijevremeni otpust
economic operatorgospodarski subjekt
economic sanctionekonomska sankcija
efficient conduct of a proceduredobro odvijanje postupka
electricityelektrična energija
employerposlodavac
employment lawradno pravo
energy efficiencyenergetska učinkovitost
energy productsenergenti
energy-intensive businessesenergetski intenzivna poduzeća
enforcementizvršenje
provođenje
provedba
entry clearancedozvola ulaska na državno područje
entry in the register registrationupis u upisnik
environmentokoliš
Environmental Protection AgencyAgencija za zaštitu okoliša
equal treatmentjednakost postupanja
jednako postupanje
equal treatment in employment and occupationjednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja
equitypravičnost
error in calculationpogreška u računanju
establishmentposlovni nastan
establishment of the identity of a witnessprovjera identiteta svjedoka
European Anti-Fraud OfficeEuropski ured za borbu protiv prijevara
European arrest warrant
EAW
europski uhidbeni nalog
EUN
European CommissionEuropska komisija
European convention on human rightsEuropska konvencija o ljudskim pravima
European CouncilEuropsko vijeće
European Court Reportszbornik sudske prakse
European Criminal Records Information SystemEuropski informacijski sustav kaznene evidencije
European Data Protection SupervisorEuropski nadzornik za zaštitu podataka
European Enforcement Order for uncontested claimseuropski nalog za izvršenje za nesporne tražbine
European investigation ordereuropski istražni nalog
European judicial networkEuropska pravosudna mreža
European order for paymenteuropski platni nalog
European order for payment procedurepostupak za europski platni nalog
European Public Prosecutor’s OfficeUred europskog javnog tužitelja
European Regional Development Fund (ERDF)Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
European Union Law Enforcement AgencyAgencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva
evidencedokaz
evidence offereddokazni prijedlog
evidence submitted in rebuttaldokaz o protivnom
examination of witnesses and experts hearing of witnesses and expertssaslušanje svjedokâ i stručnjakâ
examining magistrateistražni sudac
exceptions preliminary objectionprigovor
excessive costspretjerani troškovi
exchange of pleadingsrazmjena podnesaka
exclude from the proceedingsisključiti iz postupka
exclusive right of authors to authorise or prohibit any form of distribution to the publicisključivo pravo autora da odobri ili zabrani bilo koji oblik distribucije javnosti
excusing of a Judgeizuzeće suca
executing judicial authoritypravosudno tijelo izvršenja
executing Member Statedržava članica izvršenja
execution of a sentenceizvršenje kazne
exempt a witness from taking the oathosloboditi svjedoka polaganja prisege
exercise of parental responsibilityostvarivanje roditeljske skrbi
expedited procedureubrzani postupak
skraćeni postupak
expert’s feesnagrada za rad stručnjacima
expert’s reportvještačenje
izvještaj stručnjaka
expert’s taskzadaća stručnjaka
expiry of a prescribed time-limitistek roka
expiry of the term of office of the Registraristek mandata tajnika
export dutyizvozna carina
extension of a time-limitproduljenje roka
extension of the procedural time-limitproduljenje postupovnog roka
extension on account of distanceproduljenje roka zbog udaljenosti
extract from the registerizvadak iz upisnika
extraditionizručenje
extraordinary appealizvanredna žalba
facilitate the taking of evidenceolakšati izvođenje dokazâ
facility for data storage and data processingmedij za pohranu i obradu podataka
fact to be provedčinjenice koje su predmet dokazivanja
fail to adjudicate on a specific head of claimpropustiti odlučiti o nekom određenom dijelu zahtjeva
family reunificationspajanje obitelji
family tieobiteljski odnos
figurative markfigurativni žig
file in the casespis predmeta
final decisionkonačna odluka
final judgment
judgment which closes the proceedings
presuda kojom se završava postupak
finance courtfinancijski sud
financial institutionfinancijska institucija
financial yearfinancijska godina
findingnalaz
finenovčana kazna
First Advocate Generalprvi nezavisni odvjetnik
First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)Prvostupanjski sud, Odjel za imigraciju i azil
fishing possibilitiesribolovne mogućnosti
foreign minormaloljetni stranac
foreign national beneficiary of subsidiary protection statusstranac pod supsidijarnom zaštitom
forgerykrivotvorenje isprave
forgery of administrative documentskrivotvorenje administrativnih isprava
form of order sought by the applicanttužbeni zahtjev
form of order sought by the intervenerzahtjev intervenijenta
formal inadmissibility of the applicationformalna nedopuštenost tužbe
formation of the Courtsastav suda
forward immediatelyuputiti bez odgađanja
foster placement of a childsmještaj djeteta u udomiteljsku obitelj
framework contractokvirni sporazum
okvirni ugovor
framework decisionokvirna odluka
fraudprijevara
freedom of actionmanevarski prostor
freedom of establishmentsloboda poslovnog nastana
freedom of movement within the host member statesloboda kretanja unutar države članice domaćina
freedom to conduct a businesssloboda poduzetništva
freedom to provide medical servicessloboda pružanja liječničkih usluga
freezing of evidenceprivremeno oduzimanje pokretnine ili nekretnine radi utvrđenja činjenica
freezing of fundszamrzavanje financijskih sredstava
frontiergranica
full Courtpuni sastav
gas pipelineplinovod
general budgetopći proračun
General CourtOpći sud
Opći sud Europske unije
general meetingopća sjednica
general prohibition of discriminationopća zabrana diskriminacije
Geneva conventionŽenevska konvencija
genocidegenocid
give a case priority over otherspredmetu dati prednost pri odlučivanju
give a decision as to costsodlučiti o troškovima
give a decision as to costs having regard to any proposals made by the parties on the matterodlučiti o troškovima uzimajući u obzir prijedloge stranaka u tom pogledu
give a solemn undertakingpreuzeti svečanu obvezu
good reason
valid excuse
opravdani razlog
Grand Chamberveliko vijeće
grant the applicationprihvatiti zahtjev
greenhouse gasesstaklenički plinovi
ground for the decisionobrazloženje presude
ground of objectionrazlog za izuzeće
guardianskrbnik
guardianshipskrbništvo
guidelines on administrative finessmjernice o upravnim novčanim kaznama
guiltkrivnja
habitual residenceuobičajeno boravište
habitual residence of the childdjetetovo uobičajeno boravište
have custody of the sealsčuvati žigove
hearingrasprava
hearing of witnesses and expertssaslušanje svjedokâ i stručnjakâ
High CourtVisoki sud
high security prisonzatvor visokog stupnja sigurnosti
holiday homesmještaj za odmor
holiday propertysmještajni objekt za odmor
homicideoduzimanje života
identityidentitet
identity checkprovjera identiteta
illegitimate childizvanbračno dijete
nezakonito dijete
immigrationuseljavanje
immunityimunitet
import dutyuvozna carina
imprisonment
incarceration
zatvaranje
imprisonment for default of paymentmjera alternativna kazni zatvora
imprisonment for political crimeskazna zatvora za politička kaznena djela
impunitynekažnjavanje
in the interests of the proper conduct of proceedingsu interesu postupka
income taxporez na dohodak
indictmentpotvrđivanje optužnice
inquiry hearingročište za izvođenje dokaza
inspectionočevid
instigation
incitement
poticanje
instigatorpoticatelj
instrument of appointment of a Judgeakt o imenovanju suca
insurance against civil liabilityosiguranje od građanskopravne odgovornosti
insurance undertakingdruštvo za osiguranje
osiguravajuće poduzeće
intellectual property lawpravo intelektualnog vlasništva
interim effect of an orderprivremeni karakter rješenja
interim measureprivremena mjera
interim proceedings
proceedings for interim relief
interlocutory proceedings
proceedings for interim measures
postupak privremene pravne zaštite
interim protective measuresprivremene mjere
internal securityunutarnja sigurnost
international arrest warrantmeđunarodni uhidbeni nalog
international protectionmeđunarodna zaštita
international securitymeđunarodna sigurnost
interpretation of a judgmenttumačenje presude
intervenerintervenijent
intervention in a case before the Courtintervencija u postupak koji je u tijeku pred Sudom
investigationistraga
invitation to intervenepoziv na intervenciju
involuntary homicideprouzročenje smrti iz nehaja
irregularitynepravilnost
issuing judicial authoritypravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog
issuing Member Statedržava članica izdavateljica uhidbenog naloga
država članica koja izdaje uhidbeni nalog
items and documentsdokazni elementi i dokumenti
joinder of two or more casesspajanje više predmeta
joint hearing of two or more caseszajednička rasprava u više predmeta
joint perpetrator
co-perpetrator
joint principal
supočinitelj
supočinitelj kaznenog djela
joint request of the partieszajednički zahtjev stranaka
Judge hearing applications for interim measuressudac privremene pravne zaštite
Judge-Rapporteursudac izvjestitelj
judgmentpresuda
judgment by defaultpresuda zbog ogluhe
judgment delivered in absentiapresuda donesena zbog ogluhe
judgment in criminal matterspresuda u kaznenoj stvari
kaznena presuda
presuda u kaznenom postupku
judgment referring the case backpresuda kojom se predmet vraća na ponovno suđenje
judicial authoritypravosudno tijelo
judicial authority to which letters rogatory have been addressedsudbena vlast od koje je zatražena pravna pomoć
judicial cooperationpravosudna suradnja
judicial cooperation in civil matterspravosudna suradnja u građanskim stvarima
judicial cooperation in criminal matterspravosudna suradnja u kaznenim stvarima
judicial decisionsudska odluka
judicial decision in criminal matterssudska odluka u kaznenim stvarima
judicial documentssudska pismena
judicial investigationdonošenje rješenja o provođenju istrage
judicial proceedingssudski postupak
judicial protectiondjelotvoran pravni lijek
djelotvorna sudska zaštita
sudska zaštita
judicial vacationssudski praznici
jurisdiction clauseklauzula o sudbenoj nadležnosti
jurisdiction in civil and commercial matterssudska nadležnost u građanskim i trgovačkim stvarima
justice and home affairspravosuđe i unutarnji poslovi
lack of competence to act as a witness or expertnesposobnost svjedoka ili stručnjaka
language arrangementspravila o jeziku
language of a case
language of the case
jezik postupka
late payment interestzatezne kamate
law of contractugovorno pravo
lawyer’s disbursements and feestroškovi i nagrade za rad odvjetnika
legal aidbesplatna pravna pomoć
legal basispravna osnova
legal costssudski troškovi
legal person governed by private lawpravna osoba privatnog prava
legal separation
judicial separation
zakonska rastava
lengthy documentsopsežni dokazni elementi i dokumenti
letter of formal noticepismo opomene
letters rogatorymolba za pravnu pomoć
liaison prosecutortužitelj za vezu
lift the corporate veilproboj pravne osobnosti
limitation periodrok zastare
prekluzivni rok
limited companydruštvo s ograničenom odgovornošću
liquefied petroleum gasukapljeni naftni plin
Lisbon TreatyLisabonski ugovor
loan contractugovor o zajmu
lodging of a procedural document
lodgment of a procedural document
podnošenje postupovnog akta
lodging of securitypolog predujma
lone parent family
single parent family
jednoroditeljska obitelj
long-term resident statusstatus osobe s dugotrajnim boravkom
lossy hashingraspršivanje uz gubitke
lossy hashing procedurepostupak raspršivanja uz gubitke
main partiesglavne stranke
main proceedingsglavni postupak
maintaining family unityodržavanje obiteljskog jedinstva
maintenance allowanceuzdržavanje
make representationspodnijeti očitovanja
manifest error of assessmentočita pogreška u ocjeni
manifestly inadmissibleočito nedopušten
manifestly inadmissible appealočito nedopuštena žalba
manifestly lacking any foundation in lawočito pravno neosnovano
manifestly unfounded appealočito neosnovana žalba
marriagebrak
marriage breakdown
marital crisis
marital breakdown
bračna kriza
mass balancemasena bilanca
matters of factčinjenični razlozi
činjenična pitanja
matters of lawpravna pitanja
measure involving deprivation of libertymjera oduzimanja slobode
measure of inquiry preparatory inquirymjera izvođenja dokazâ
measure of organisation of proceduremjera upravljanja postupkom
medical professionalmedicinski stručnjak
Member of the Courtčlan Suda
Member of the General Courtčlan Općeg suda
Ministry of Justiceministarstvo pravosuđa
minor offence
summary offence
lako kažnjivo djelo
minutes of the hearingzapisnik s rasprave
misdemeanourlakše kazneno djelo
modification to the contractual conditionsprilagodba ugovorenih uvjeta
izmjena ugovornih uvjeta
money launderingpranje novca
motor vehiclemotorno vozilo
multiple offences committed by multiple actsrealni stjecaj kaznenih djela
Municipal Courtopćinski sud
murderubojstvo
mutual assistanceuzajamna pomoć
mutual legal assistanceuzajamna pravna pomoć
name and addressime i stalna adresa
name of the party against whom the application is madenaznaka stranke protiv koje se podnosi tužba
national competition authoritytijelo za zaštitu tržišnog natjecanja
national court or tribunalnacionalni sud
national regulatory authoritydržavno regulatorno tijelo
national securitynacionalna sigurnost
national territorydržavno područje
nationalitydržavljanstvo
natural personfizička osoba
nature of the evidencedokazno sredstvo
necessary expensesnužni troškovi
new time-limit for the further steps in the proceedingsnovi rok za nastavak postupka
non-national
alien
foreign national
stranac
non-profit-making organisationneprofitna organizacija
non-usernekorisnik
not being a proper person to actneprikladnost
note in the margin of the original of the judgmentzabilješka na margini izvornika presude
notification
service
dostava
nuclear familyuža obitelj
nuclear power plantnuklearna elektrana
obey the summonsodazvati se pozivu
object to a witness or expertizuzeće svjedoka ili stručnjaka
objectionizuzeće
objection of inadmissibility
plea of inadmissibility
prigovor nedopuštenosti
objectivecilj
obligationobveza
obligation to make financial provision
responsibility for child support maintenance
maintenance obligation
obligation of aliment
obveza uzdržavanja
obligation to reside in a specific placeobveza boravišta na određenom mjestu
obligation to state reasonsobveza obrazlaganja
obstructing a public tendering procedureometanje postupaka javne nabave
offence
criminal offence
kažnjivo djelo
kazneno djelo
offence against national securityprijetnja nacionalnoj sigurnosti
ugrožavanje nacionalne sigurnosti
offence of belonging to a terrorist organisationkazneno djelo pripadanja terorističkom udruženju
offenderdelikvent
prijestupnik
Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)
Office of Director of Public Prosecutionsdržavno odvjetništvo
official documentslužbeni dokument
official holidayslužbeni blagdan
Official Journal of the European UnionSlužbeni list Europske unije
official language of a Member Stateslužbeni jezik države članice
official recordjavna isprava
open a preparatory inquiryodrediti izvođenje dokaza
open courtjavna rasprava
opening of oral proceedingsotvaranje rasprave
operation of a measure adopted by an institutionprimjena akta neke institucije
operative part of the judgmentizreka presude
opinion of a Judgemišljenje suca
Opinion of the Advocate Generalmišljenje nezavisnog odvjetnika
opposition
application to set aside
prigovor
oral address
oral statement
usmena izjava
oral observationsusmena očitovanja
oral part of the procedure
oral procedure
usmeni dio postupka
oral pleadings of the partiesizlaganja stranaka
oral testimonydokaz saslušanjem svjedoka
orderrješenje
order from which no appeal liesrješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba
order in which cases are dealt withredoslijed postupanja s predmetima
order of resumption of proceedingsrješenje o nastavku postupka
order of stayrješenje o prekidu postupka
order removing the case from the registerrješenje o brisanju
order to pay the costsnaložiti snošenje troškova
order which closes the proceedingsrješenje kojim se završava postupak
ordinary formation of the courtredovni sastav
organised gang
organised group
zločinačko udruženje
original of a pleading
original of a procedural document
izvornik postupovnog akta
original of the judgmentizvornik presude
pardonpomilovanje
parentagepravni odnosi roditelja i djece
parental responsibilityroditeljska skrb
roditeljska odgovornost
particulars of the votingpojedinosti o glasanju
parties to the main proceedingsstranke glavnog postupka
party concernedzainteresirana stranka
party to a casestranka u postupku
party who discontinues or withdraws from proceedingsstranka koja povuče tužbu ili zahtjev
passportputovnica
pecuniary penaltynovčana kazna
penaltykaznena sankcija
kazna
penalty involving deprivation of libertykazna oduzimanja slobode
penalty orderkazneni nalog
penalty paymentugovorna kazna
period during which a driving licence may not be reissuedrazdoblje zabrane izdavanja vozačke dozvole
perjurykršenje prisege
perjury on the part of a witnesslažni iskaz svjedoka
perjury on the part of an expertlažni iskaz stručnjaka
permanent residence
settlement
long-term residence
stalni boravak
perpetratorpočinitelj kaznenog djela
persecutionproganjanje
personal appearance of the partiesosobna nazočnost stranaka
person’s address for serviceadresa koju je adresat izabrao za dostavu
persons with disabilitiesosobe s invaliditetom
pharmaceutical productsfarmaceutski proizvodi
physical assaulttjelesna ozljeda
fizički napad
physical violencetjelesno nasilje
pig farmsvinjogojska farma
farma za uzgoj svinja
pipelaying shipbrod cjevopolagač
plea of lack of jurisdictionprigovor nenadležnosti
plenary meetingplenarna sjednica
plenumplenarna konferencija
police and judicial cooperation in criminal matterspolicijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima
police authority
police
policija
police custody
police detention
detention without charge
policijsko zadržavanje
police officerpolicija
policijski službenik
power of sanctionovlast za kažnjavanje
precautionary approachpredostrožni pristup
preliminary enquiryprethodni postupak
preliminary hearing
preliminary examination
istražno ročište
preliminary remarksuvodna očitovanja
preliminary reportprethodni izvještaj
preliminary ruling procedure
preliminary ruling proceedings
prethodni postupak
pre-litigation procedurepredsudski postupak
preparation of a case for hearingpriprema predmetâ za raspravu
preparatory inquiry
measure of inquiry
mjera izvođenja dokazâ
President of the Chamberpredsjednik vijeća
President of the Chamberpredsjednik vijeća
President of the Courtpredsjednik Suda
pre-trial judicial investigationistraživanje
istraga (u kaznenom postupku)
prevention of crime
crime prevention
sprečavanje kaznenih djela
suzbijanje kriminaliteta
preventive measuresigurnosna mjera
principle of double jeopardy
ne bis in idem principle
načelo zabrane dvostrukog suđenja
načelo ne bis in idem
principle of equal treatmentnačelo jednakog postupanja
principle of foreseeability of European Union actsnačelo predvidljivosti akata Unije
principle of legal certaintynačelo pravne sigurnosti
principle of mutual recognitionnačelo uzajamnog priznavanja
principle of relative stabilitynačelo relativne stabilnosti
principle that penalties must be specific to the offendernačelo individualizacije kazni
načelo individualizacije sankcija
prison
penal establishment
zatvor
prison administration
prison service
zatvorski sustav
prisonerzatvorena osoba
privacy policypravila o privatnosti
private international lawmeđunarodno privatno pravo
privileges, immunities and facilitiespovlastice, imuniteti i pogodnosti
procedural document
pleading
postupovni akt
procedural issue
preliminary issue
postupovno pitanje
procedural time-limitpostupovni rok
procedure before the Courtpostupak pred Sudom
proceedings that are free of chargepostupak bez naplate
processing of personal dataobrada osobnih podataka
processing operationpostupak obrade
production of documentspodnošenje dokumenata
proof of sponsorshipdokaz o plaćanju troškova
proper administration of justicedobro sudovanje
property dealingposredovanje nekretninama
proposal from the President of the Chamberprijedlog predsjednika vijeća
proposal to reviewprijedlog za preispitivanje
prosecution
proceedings in criminal matters
prosecution of a criminal offence
criminal proceedings
kazneni progon
protection of personal datazaštita osobnih podataka
proving of certain facts by witnessesprovjera određenih činjenica saslušanjem svjedoka
provision of the informationpružanje informacija
provisional dispensing with court actionuvjetni odustanak od kaznenog progona
public prosecutionpokretanje kaznenog postupka po službenoj dužnosti
progon po službenoj dužnosti
public prosecutordržavni odvjetnik
public sitting
open court
javna rasprava
punctual infringementjednokratna povreda
putting in order of the appeal
putting in order of the application
uređivanje žalbe
qualification as a refugeestatus izbjeglice
question referred
question referred for a preliminary ruling
prethodno pitanje
quorum of Judgeskvorum sudaca
rapesilovanje
reach a settlement of the disputenagoditi se o rješenju spora
reasonable and proportionate legal costsopravdani i razmjerni sudski troškovi
reasoned opinionobrazloženo mišljenje
reasoned orderobrazloženo rješenje
reception of asylum seekersprihvat tražitelja azila
recitaluvodna izjava
recommendationsprijedlog državnog odvjetnika
reconstituted familyuzastopna obitelj
recoverable coststroškovi čiju je naknadu moguće tražiti
rectification of an obvious inaccuracyispravak očite netočnosti
rectified judgmentispravljena presuda
reduction in sentence
reduction of sentence
ublažavanje kazne
smanjenje kazne
refer the application to intervene to the Courtprepustiti Sudu odluku o zahtjevu za intervenciju
reference for a preliminary ruling which is to be dealt with under an urgent procedurezahtjev za prethodnu odluku o kojem se odlučuje u hitnom postupku
referral back after setting asidevraćanje na ponovno suđenje nakon ukidanja
referral of a case to a Chamber composed of a different number of Judges
referral of a case to a Chamber sitting with a different number of Judges
upućivanje predmeta vijeću sastavljenom od drugog broja sudaca
referring court or tribunalsud koji je uputio zahtjev
refoulementprisilno udaljenje ili vraćanje
registered partnershipregistrirano partnerstvo
registered post with a form for acknowledgement of receiptpreporučena pošiljka uz povratnicu
Registrartajnik
reimbursement of expensesnaknada troškova
reimbursement of travel and subsistence expensesnaknada troškova puta i boravka
rejection of asylum applicationodbijanje zahtjeva za azil
rejoinderodgovor na repliku
release of the securityvraćanje jamstva
release on licenceuvjetni otpust
relevant and reasoned objectionrelevantni i obrazloženi prigovor
remainder of the proceedingsnastavak postupka
remand in custody pending trialpritvor
istražni zatvor
removal of the case from the registerbrisanje predmeta iz upisnika
remuneration of agents, advisers or lawyersnaknada agentu, savjetniku ili odvjetniku
render anonymouszaštititi tajnost identiteta
rental incomeprihod od najma
rental management companytvrtka za upravljanje iznajmljivanjem
reorganisation and winding up of credit institutionsrestrukturiranje i likvidacija kreditnih institucija
repayment of an export refundpovrat izvozne subvencije
replacement of a partyzamjena stranke
replyreplika
report for the hearingizvještaj za raspravu
report of the Judge-Rapporteurizvještaj suca izvjestitelja
reproduction rightpravo reproduciranja
request for a preliminary ruling
reference for a preliminary ruling
zahtjev za prethodnu odluku
request for a preliminary rulingzahtjev za prethodnu odluku
request for an Opinionzahtjev za donošenje mišljenja
request for informationzahtjev za podatke
request for the case to be discontinuedzahtjev za obustavu postupka
rescind a decision takenopozvati donesenu odluku
reserve a decision on an applicationodgoditi odluku o zahtjevu do odluke o meritumu
residenceboravište
boravak
residential propertystambeni objekt
resolution of a disputerješavanje spora
responseodgovor na žalbu
responsibilitiesdužnosti
responsibility for costspreuzimanje troškova
restrictionograničenje
restrictive measuresmjere ograničavanja
resumption of the proceedingsnastavak postupka
return decisionodluka o vraćanju
obveza napuštanja državnog područja
reverse discriminationobrnuta diskriminacija
reviewpreispitivanje
review in exceptional casespreispitivanje u posebnim slučajevima
reviewing Chambervijeće za preispitivanje
revising judgmentpresuda povodom prijedloga za ponavljanje postupka
right of access to informationpravo na pristup informacijama
right of asylum
right to asylum
pravo na azil
right of audiencepravo zastupanja
right of subscribers to withdraw from their contracts without penaltypravo korisnika na povlačenje sklopljenih ugovora bez naknade
pravo pretplatnika na raskid ugovora bez naknade
right of the child to be heardpravo djeteta da bude saslušano
right to effective judicial protectionpravo na djelotvoran pravni lijek
right to maintain personal relations and direct contact with the child
rights deriving from a contact order
right of access
pravo na kontakt
right to residepravo boravka
rights of custodypravo na roditeljsku skrb
rights of the defencepravo na obranu
robberyrazbojništvo
rule by reasoned orderodlučiti obrazloženim rješenjem
Rules of ProcedurePoslovnik
safeguarding of employees’ rightszaštita prava zaposlenika
safeguarding of internal securityzaštita unutarnje sigurnosti
scheme for greenhouse gas emission allowance tradingsustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
seafarerpomorac
seal papers and documentszapečatiti papire i dokumente
seal the original of the judgmentstaviti žig na izvornik presude
searchpretraga
seasonal activitysezonska djelatnost
seat of the Courtsjedište Suda
seconded national expertupućeni nacionalni stručnjak
seizureoduzimanje
seller or supplierprodavatelj robe ili pružatelj usluga
senioritytrajanje dužnosti
sentence negotiated between the partiesdonošenje presude na temelju sporazuma stranaka
serious crime
serious offence
kvalificirano kazneno djelo
teško kazneno djelo
service duly effectedredovna dostava
service for the purpose of the proceedingsdostava za potrebe postupka
service of a further summons on the witnessnovi poziv svjedoku
service of the application on the defendantdostava tužbe tuženiku
service providerpružatelj usluga
setting aside, in whole or in part, of the decision of the General Courtpotpuno ili djelomično ukidanje odluke Općeg suda
settled case-lawustaljena sudska praksa
several offences committed by means of a single actidealni stjecaj kaznenih djela
sexual assaultseksualni napad
sexual offencekazneno djelo protiv spolne slobode
sexual violencespolno nasilje
sham marriagebrak iz koristi
share the costspodijeliti troškove
sharing of costspodjela troškova
short period short time-limitkratki rok
single Judgesudac pojedinac
single personsamac
neudana žena/neoženjeni muškarac
sitting of the Courtsudsko ročište
slurrygnojovka
social courtradni sud
social policysocijalna politika
social security benefitspovlastice iz socijalnog osiguranja
povlastice u okviru socijalne zaštite
davanja iz sustava socijalne sigurnosti
special agreementposebni sporazum
Specialised Criminal CourtSpecijalizirani kazneni sud
spousebračni drug
standards relating to the content of international protectionstandardi u vezi sa sadržajem međunarodne zaštite
state aiddržavna potpora
stateless personosoba bez državljanstva
statement in interventionintervencijski podnesak
statement of the forms of order sought by the partieszahtjevi stranaka
statement of written observationspodnesak s pisanim očitovanjima
status of refugee
refugee status
status izbjeglice
stay of proceedingsprekid postupka
stopslužbeno policijsko obraćanje
stranded costsizgubljene investicije
strong suspicionosnovana sumnja
dovoljno osnova
subject-matter of the dispute
subject-matter of the proceedings
predmet spora
submission of the expert’s reportpodnošenje izvještaja stručnjaka
subsidiary protectionsupsidijarna zaštita
subsidiary undertakingdruštvo-kći
substance of the applicationosnovanost zahtjeva
substantive lawmaterijalno pravo
substitute Judgedodatni sudac
successful partyuspješna stranka u sporu
sufficient evidence
adequate grounds
osnovana sumnja
dovoljno osnova
summary of the factssažeti prikaz činjeničnog stanja
summonspoziv
pozivanje
supervisory authoritynadzorno tijelo
supplementary rulesDodatak Poslovniku
supplementary statement of written observationsdodatni podnesak s pisanim očitovanjima
Supreme CourtVrhovni sud
Supreme Court of CassationVrhovni kasacijski sud
Supreme Court of the United KingdomVrhovni sud Ujedinjene Kraljevine
surrender of a personpredaja osobe
suspectosumnjičenik
suspend enforcementsuspenzija izvršenja
suspended sentence
suspension
uvjetna osuda
suspension of operation or enforcement and other interim measuressuspenzija primjene i druge privremene mjere u postupcima privremene pravne zaštite
suspension of time-limitszastoj rokova
swindlingprijevara
take part in the deliberationssudjelovati u vijećanju
take the oathpoložiti prisegu
tax avoidanceizbjegavanje poreza
taxable transactionsoporezive transakcije
tendererponuditelj
tendering procedurepostupak javne nabave
postupak podnošenja ponuda
terrorismterorizam
terrorist activityteroristička aktivnost
test sealtestni žig
theftkrađa
third-country nationaldržavljanin treće zemlje
third-party proceedingsprigovor trećeg
threat to public orderprijetnja javnom poretku
prijetnja za javni red
time-barring of the prosecution of offenceszastara kaznenog progona
time-limit prescribedodređeni rok
time-limit to be calculated from the moment at which an event occurs or an action takes placerok počinje teći od trenutka kad je neki događaj nastupio ili je poduzeta neka radnja
total allowable catchukupni dopušteni ulov
total fine for multiple offencesjedinstvena novčana kazna
traffic accidentprometna nezgoda
trafficking in persons
trafficking in human beings
trafficking of human beings
human trafficking
trade in human beings
trgovina ljudima
trgovanje ljudima
transaction-management contractugovor o vođenju poslova
transfer of undertakingsprijenos poduzeća
Treaty on European UnionUgovor o Europskoj uniji
turnover figureiznos prometa
UN ConventionKonvencija UN-a
unaccompanied foreign childmaloljetnik bez pratnje
maloljetni stranac bez pratnje
unauthorised entry into the territorynezakonit ulazak na državno područje
under the authority of the President of the Courtpod nadzorom predsjednika Suda
unfair dismissalnezakonit otkaz
unionživotna zajednica
Union citizen
citizen of the Union
EU national
građanin Unije
United Nations Office on Drugs and CrimeUred Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal
unit-linked insuranceosiguranje vezano uz udjele u investicijskim fondovima
unjustified item of expenditureneopravdani izdatak
unsuccessful partystranka koja ne uspije u postupku
neuspješna stranka
Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)Viši sud, Odjel za imigraciju i azil
urban wastekomunalni otpad
urgent preliminary ruling procedurehitni prethodni postupak
Vice-President of the Courtpotpredsjednik Suda
victim of crime
crime victim
žrtva kaznenog djela
žrtva zločina
virtual private networkvirtualna privatna mreža
vouch the truth of one’s evidencepotvrditi istinitost iskaza
waive immunityukidanje imuniteta
war crimeratni zločin
wasteotpad
withdrawal of a Judgesamoizuzeće suca
withdrawal of an arrest warrantukidanje uhidbenog naloga
witnesssvjedok
witness against himsvjedok optužbe
witness on his [the defendant’s] behalfsvjedok obrane
witness who has been duly summoneduredno pozvani svjedok
witness’s oathprisega svjedoka
working dayradni dan
working of the Courtrad Suda
workplaceradno mjesto
written observationspisana očitovanja
written part of the procedure
written procedure
pisani dio postupka
written pleading of a partypodnesak stranke

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *